کنسرت‌های موسیقی امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند

کنسرت‌های موسیقی امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند
امام ‌جمعه بخش بهمن ابرکوه گفت: کنسرت‌های موسیقی امنیت اخلاقی جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد.

کنسرت‌های موسیقی امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند

امام ‌جمعه بخش بهمن ابرکوه گفت: کنسرت‌های موسیقی امنیت اخلاقی جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد.
کنسرت‌های موسیقی امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند

سپهر نیوز

View more posts from this author