کنکور به لحاظ سازمانی، کارکرد آموزش و پرورش نیست

کنکور به لحاظ سازمانی، کارکرد آموزش و پرورش نیست
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: کنکور به لحاظ مسائل سازمانی فقط کارکرد آموزش و پرورش نیست در قبولی کنکور عوامل مختلفی نقش‌آفرین هستند که یک نقش را آموزش و پرورش ایفا می‌کند.

کنکور به لحاظ سازمانی، کارکرد آموزش و پرورش نیست

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: کنکور به لحاظ مسائل سازمانی فقط کارکرد آموزش و پرورش نیست در قبولی کنکور عوامل مختلفی نقش‌آفرین هستند که یک نقش را آموزش و پرورش ایفا می‌کند.
کنکور به لحاظ سازمانی، کارکرد آموزش و پرورش نیست

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author