گمرک اصلاندوز به بندر خشک تبدیل می‌شود

گمرک اصلاندوز به بندر خشک تبدیل می‌شود
استاندار اردبیل گفت: به دولت پیشنهاد کردیم تا با تدوین طرح توجیهی بندر خشک برای گمرک اصلاندوز نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کنیم.

گمرک اصلاندوز به بندر خشک تبدیل می‌شود

استاندار اردبیل گفت: به دولت پیشنهاد کردیم تا با تدوین طرح توجیهی بندر خشک برای گمرک اصلاندوز نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کنیم.
گمرک اصلاندوز به بندر خشک تبدیل می‌شود

نخبگان

View more posts from this author