گیلارلو پروژه گردشگری است که معلق مانده است

گیلارلو پروژه گردشگری است که معلق مانده است
منطقه نمونه گردشگری گیلارلوی گرمی که قرار بود در آنجا پروژه گردشگری اجرایی و عملیاتی شود، به حالت معلق درآمده و خبری از اجرای این پروژه با گذشت سه سال مشاهده نمی‌شود.

گیلارلو پروژه گردشگری است که معلق مانده است

منطقه نمونه گردشگری گیلارلوی گرمی که قرار بود در آنجا پروژه گردشگری اجرایی و عملیاتی شود، به حالت معلق درآمده و خبری از اجرای این پروژه با گذشت سه سال مشاهده نمی‌شود.
گیلارلو پروژه گردشگری است که معلق مانده است

View more posts from this author