یکی از وظایف مهم دانشگاه علمی ـ کاربردی معرفی مشاغل جدید است

یکی از وظایف مهم دانشگاه علمی ـ کاربردی معرفی مشاغل جدید است
رئیس مرکز دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مازندران با بیان اینکه حدود 3 هزار شغل موجود در کشور ارتباط نزدیک با رشته‌های دانشگاه دارد، گفت: یکی از وظایف مهم دانشگاه علمی ـ کاربردی معرفی شغل‌های جدیدی است که در قوانین دانشگاه آمده است.

یکی از وظایف مهم دانشگاه علمی ـ کاربردی معرفی مشاغل جدید است

رئیس مرکز دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مازندران با بیان اینکه حدود 3 هزار شغل موجود در کشور ارتباط نزدیک با رشته‌های دانشگاه دارد، گفت: یکی از وظایف مهم دانشگاه علمی ـ کاربردی معرفی شغل‌های جدیدی است که در قوانین دانشگاه آمده است.
یکی از وظایف مهم دانشگاه علمی ـ کاربردی معرفی مشاغل جدید است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author