یک‌میلیون پناه‌جو در ایران زندگی می‌کنند/تحصیل 380 هزار پناه‌جو در ایران

یک‌میلیون پناه‌جو در ایران زندگی می‌کنند/تحصیل 380 هزار پناه‌جو در ایران
معاون سرپرست کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان در ایران گفت: وجود یک میلیون پناه‌جو در ایران که 380 هزار نفر آن در حال تحصیل هستند نشان می‌دهد که ایران اهمیت ویژه‌ای به آموزش در داخل کشور و حتی برای پناه‌جویان قائل است که ما این گزارش را به نهادهای مختلف در خارج از ایران اعلام کرده‌ایم.

یک‌میلیون پناه‌جو در ایران زندگی می‌کنند/تحصیل 380 هزار پناه‌جو در ایران

معاون سرپرست کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان در ایران گفت: وجود یک میلیون پناه‌جو در ایران که 380 هزار نفر آن در حال تحصیل هستند نشان می‌دهد که ایران اهمیت ویژه‌ای به آموزش در داخل کشور و حتی برای پناه‌جویان قائل است که ما این گزارش را به نهادهای مختلف در خارج از ایران اعلام کرده‌ایم.
یک‌میلیون پناه‌جو در ایران زندگی می‌کنند/تحصیل 380 هزار پناه‌جو در ایران

View more posts from this author