یک درصد آب جازموریان به کرمان منتقل می‌شود

یک درصد آب جازموریان به کرمان منتقل می‌شود
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: فقط یک درصد آب حوزه جازموریان قرار است از سد شهیدان امیرتیموری برای تامین آب شرب شهر کرمان منتقل شود.

یک درصد آب جازموریان به کرمان منتقل می‌شود

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: فقط یک درصد آب حوزه جازموریان قرار است از سد شهیدان امیرتیموری برای تامین آب شرب شهر کرمان منتقل شود.
یک درصد آب جازموریان به کرمان منتقل می‌شود

View more posts from this author