۲۸ میلیارد ریال صدقه در خراسان جنوبی جمع‎آوری شد

۲۸ میلیارد ریال صدقه در خراسان جنوبی جمع‎آوری شد
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی جنوبی گفت: در هشت ماه نخست امسال بیش از ۲۸ میلیارد ریال صدقه در خراسان جنوبی جمع‎آوری شد.

۲۸ میلیارد ریال صدقه در خراسان جنوبی جمع‎آوری شد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی جنوبی گفت: در هشت ماه نخست امسال بیش از ۲۸ میلیارد ریال صدقه در خراسان جنوبی جمع‎آوری شد.
۲۸ میلیارد ریال صدقه در خراسان جنوبی جمع‎آوری شد

View more posts from this author