1.2 میلیون تن ظرفیت کک‌سازی در کرمان ایجاد شده است

1.2 میلیون تن ظرفیت کک‌سازی در کرمان ایجاد شده است
مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ کرمان گفت: در حال حاضر در استان کرمان یک میلیون و 200 هزار تن ظرفیت کک‌سازی ایجاد شده که فرصت بسیار مناسب برای معادن زغال‌سنگ کرمان و سایر شرکت‌های زغالی است.

1.2 میلیون تن ظرفیت کک‌سازی در کرمان ایجاد شده است

مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ کرمان گفت: در حال حاضر در استان کرمان یک میلیون و 200 هزار تن ظرفیت کک‌سازی ایجاد شده که فرصت بسیار مناسب برای معادن زغال‌سنگ کرمان و سایر شرکت‌های زغالی است.
1.2 میلیون تن ظرفیت کک‌سازی در کرمان ایجاد شده است

دانلود سرا

View more posts from this author