10 دوچرخه‌سوار سقزی 120 کیلومتر مسیر سقز ـ بانه را رکاب زدند

10 دوچرخه‌سوار سقزی 120 کیلومتر مسیر سقز ـ بانه را رکاب زدند
رئیس اداره ورزش و جوانان سقز گفت: 10 نفر از دوچرخه‌سواران سقزی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت فاصله 60 کیلومتری سقز ـ بانه و بلعکس را رکاب زدند.

10 دوچرخه‌سوار سقزی 120 کیلومتر مسیر سقز ـ بانه را رکاب زدند

رئیس اداره ورزش و جوانان سقز گفت: 10 نفر از دوچرخه‌سواران سقزی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت فاصله 60 کیلومتری سقز ـ بانه و بلعکس را رکاب زدند.
10 دوچرخه‌سوار سقزی 120 کیلومتر مسیر سقز ـ بانه را رکاب زدند

مرجع توریسم

View more posts from this author