100 هزار شماره تلفن از سیم‌های مسی به فیبر نوری تبدیل می‌‌شود

100 هزار شماره تلفن از سیم‌های مسی به فیبر نوری تبدیل می‌‌شود
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اردبیل گفت: بیش از 100 هزار شماره تلفن ثابت را در قالب تغییر سیستم کابل‌کشی از سیم‌های مسی به فیبر نوری تبدیل می‌کنیم تا خطرات و آسیب‌های ارتباطی از طریق سیم‌کشی زیرزمینی یا هوایی برطرف شود.

100 هزار شماره تلفن از سیم‌های مسی به فیبر نوری تبدیل می‌‌شود

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اردبیل گفت: بیش از 100 هزار شماره تلفن ثابت را در قالب تغییر سیستم کابل‌کشی از سیم‌های مسی به فیبر نوری تبدیل می‌کنیم تا خطرات و آسیب‌های ارتباطی از طریق سیم‌کشی زیرزمینی یا هوایی برطرف شود.
100 هزار شماره تلفن از سیم‌های مسی به فیبر نوری تبدیل می‌‌شود

فروش بک لینک

عکس

View more posts from this author