11 درصد جمعیت شیروان را سالمند تشکیل می‌دهند

11 درصد جمعیت شیروان را سالمند تشکیل می‌دهند
رئیس اداره بهزیستی شیروان گفت: 11 درصد جمعیت شهرستان شیروان را سالمندان تشکیل می‌دهند.

11 درصد جمعیت شیروان را سالمند تشکیل می‌دهند

رئیس اداره بهزیستی شیروان گفت: 11 درصد جمعیت شهرستان شیروان را سالمندان تشکیل می‌دهند.
11 درصد جمعیت شیروان را سالمند تشکیل می‌دهند

View more posts from this author