11 هزار خبرنگار بیمه شدند/ افزایش 2 برابری یارانه مطبوعات

11 هزار خبرنگار بیمه شدند/ افزایش 2 برابری یارانه مطبوعات
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه 11 هزار خبرنگار در کشور بیمه شدند، گفت: یارانه مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز 2 برابر شده است.

11 هزار خبرنگار بیمه شدند/ افزایش 2 برابری یارانه مطبوعات

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه 11 هزار خبرنگار در کشور بیمه شدند، گفت: یارانه مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز 2 برابر شده است.
11 هزار خبرنگار بیمه شدند/ افزایش 2 برابری یارانه مطبوعات

بازی

View more posts from this author