117 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود

117 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به اینکه 117 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود، گفت: نظام صنفی کشاورزان موجب منفعت کشاورزان و بهره‌برداران می‌باشد.

117 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به اینکه 117 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود، گفت: نظام صنفی کشاورزان موجب منفعت کشاورزان و بهره‌برداران می‌باشد.
117 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود

View more posts from this author