14 وقف جدید در اسفراین به ثبت رسید

14 وقف جدید در اسفراین به ثبت رسید
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسفراین گفت: از ابتدای امسال تاکنون 14 وقف جدید به ثبت رسیده است.

14 وقف جدید در اسفراین به ثبت رسید

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسفراین گفت: از ابتدای امسال تاکنون 14 وقف جدید به ثبت رسیده است.
14 وقف جدید در اسفراین به ثبت رسید

View more posts from this author