15 هزار واحد خون در یک ماهه اخیر بین مراکز درمانی مازندران توزیع شده است

15 هزار واحد خون در یک ماهه اخیر بین مراکز درمانی مازندران توزیع شده است
مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: 15 هزار واحد خون و فرآورده‌های خونی در فروردین ماه امسال بین بیمارستان‌های و مراکز درمانی مازندران توزیع شده است.

15 هزار واحد خون در یک ماهه اخیر بین مراکز درمانی مازندران توزیع شده است

مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: 15 هزار واحد خون و فرآورده‌های خونی در فروردین ماه امسال بین بیمارستان‌های و مراکز درمانی مازندران توزیع شده است.
15 هزار واحد خون در یک ماهه اخیر بین مراکز درمانی مازندران توزیع شده است

فروش بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author