15 هکتار از کوه‌های بیرمی تحت تأثیر آتش‌سوزی/ در حال مهار کامل آتش هستیم

15 هکتار از کوه‌های بیرمی تحت تأثیر آتش‌سوزی/ در حال مهار کامل آتش هستیم
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: با بازدید هوایی که از کوه‌های بیرمی صورت گرفت در حال حاضر تنها بین 10 تا 15 هکتار از کوه‌های بیرمی تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار گرفت و اجازه ندادیم آتش پیشروی کند.

15 هکتار از کوه‌های بیرمی تحت تأثیر آتش‌سوزی/ در حال مهار کامل آتش هستیم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: با بازدید هوایی که از کوه‌های بیرمی صورت گرفت در حال حاضر تنها بین 10 تا 15 هکتار از کوه‌های بیرمی تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار گرفت و اجازه ندادیم آتش پیشروی کند.
15 هکتار از کوه‌های بیرمی تحت تأثیر آتش‌سوزی/ در حال مهار کامل آتش هستیم

کانون نماز

View more posts from this author