154 روستای شهرستان سقز دارای گاز طبیعی هستند

154 روستای شهرستان سقز دارای گاز طبیعی هستند
رئیس اداره گاز ناحیه سقز گفت: تعداد 154 روستای شهرستان سقز از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

154 روستای شهرستان سقز دارای گاز طبیعی هستند

رئیس اداره گاز ناحیه سقز گفت: تعداد 154 روستای شهرستان سقز از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
154 روستای شهرستان سقز دارای گاز طبیعی هستند

View more posts from this author