1700 کیلومتر از راه‌های روستایی مازندران نیازمند روکش آسفالت

1700 کیلومتر از راه‌های روستایی مازندران نیازمند روکش آسفالت
مسئول راه‎های روستایی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران گفت: باتوجه به بررسی به‌عمل آمده از راه‌های روستایی آسفالته در استان یک‌هزار و 700 کیلومتر نیاز به روکش آسفالت دارند.

1700 کیلومتر از راه‌های روستایی مازندران نیازمند روکش آسفالت

مسئول راه‎های روستایی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران گفت: باتوجه به بررسی به‌عمل آمده از راه‌های روستایی آسفالته در استان یک‌هزار و 700 کیلومتر نیاز به روکش آسفالت دارند.
1700 کیلومتر از راه‌های روستایی مازندران نیازمند روکش آسفالت

استخدام

View more posts from this author