18 کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود

18 کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود
مسوول روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: 18 کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود.

18 کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود

مسوول روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: 18 کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود.
18 کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان زیر بار ترافیک می‌رود

View more posts from this author