2 نماینده کشتی قم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند

2 نماینده کشتی قم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند
دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: یک سرپرست و یک کشتی‌گیر به نمایندگی از قم راهی رقابت‌های کشتی‌ فرنگی قهرمانی آسیا می‌شوند.

2 نماینده کشتی قم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: یک سرپرست و یک کشتی‌گیر به نمایندگی از قم راهی رقابت‌های کشتی‌ فرنگی قهرمانی آسیا می‌شوند.
2 نماینده کشتی قم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند

بازار بورس

خرم خبر

View more posts from this author