200 هزار مسافران نوروزی در سیرجان اسکان یافتند

200 هزار مسافران نوروزی در سیرجان اسکان یافتند
فرماندار سیرجان گفت: بیش از 200 هزار مسافران نوروزی در ایام تعطیلات نوروز در سیرجان اسکان یافتند.

200 هزار مسافران نوروزی در سیرجان اسکان یافتند

فرماندار سیرجان گفت: بیش از 200 هزار مسافران نوروزی در ایام تعطیلات نوروز در سیرجان اسکان یافتند.
200 هزار مسافران نوروزی در سیرجان اسکان یافتند

بک لینک

View more posts from this author