21 مرداد روزی که زمین زیر پای مردمان آذربایجان لرزید

21 مرداد روزی که زمین زیر پای مردمان آذربایجان لرزید
چهار سال قبل بود؛ ظهر روزی گرم و تابستانی، آخرین شب احیای رمضان و پایان روز زندگی صدها نفر از مردمان سختکوش آذربایجان، مردم خندان ارسباران…

21 مرداد روزی که زمین زیر پای مردمان آذربایجان لرزید

چهار سال قبل بود؛ ظهر روزی گرم و تابستانی، آخرین شب احیای رمضان و پایان روز زندگی صدها نفر از مردمان سختکوش آذربایجان، مردم خندان ارسباران…
21 مرداد روزی که زمین زیر پای مردمان آذربایجان لرزید

صبحانه

View more posts from this author