217 مورد حوادث ناشی از کار در ایلام رخ داد

217 مورد حوادث ناشی از کار در ایلام رخ داد
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی ایلام گفت: 217 مورد حوادث ناشی از کار به دلیل نامرغوب بودن مصالح ساختمانی در ایلام رخ داد.

217 مورد حوادث ناشی از کار در ایلام رخ داد

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی ایلام گفت: 217 مورد حوادث ناشی از کار به دلیل نامرغوب بودن مصالح ساختمانی در ایلام رخ داد.
217 مورد حوادث ناشی از کار در ایلام رخ داد

View more posts from this author