25 شهریور‌ ماه؛ زمان برگزاری همایش توسعه سوادکوه

25 شهریور‌ ماه؛ زمان برگزاری همایش توسعه سوادکوه
فرماندار سوادکوه گفت: همایش توسعه شهرستان سوادکوه در 25 شهریور‌ ماه امسال برگزار می‌شود.

25 شهریور‌ ماه؛ زمان برگزاری همایش توسعه سوادکوه

فرماندار سوادکوه گفت: همایش توسعه شهرستان سوادکوه در 25 شهریور‌ ماه امسال برگزار می‌شود.
25 شهریور‌ ماه؛ زمان برگزاری همایش توسعه سوادکوه

View more posts from this author