26 نفر در حادثه انفجار مخزن آمونیاک کارخانه یخ اهواز مسموم شدند

26 نفر در حادثه انفجار مخزن آمونیاک کارخانه یخ اهواز مسموم شدند
شمار مسموم شدگان حادثه انفجار مخزن آمونیاک کارخانه یخ اهواز به 26 نفر رسید.

26 نفر در حادثه انفجار مخزن آمونیاک کارخانه یخ اهواز مسموم شدند

شمار مسموم شدگان حادثه انفجار مخزن آمونیاک کارخانه یخ اهواز به 26 نفر رسید.
26 نفر در حادثه انفجار مخزن آمونیاک کارخانه یخ اهواز مسموم شدند

عکس

View more posts from this author