3 دبستان در ملکشاهی احداث می‌شود

3 دبستان در ملکشاهی احداث می‌شود
نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، سیروان، چرداول، ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی گفت: 3 دبستان در ملکشاهی احداث می‌شود.

3 دبستان در ملکشاهی احداث می‌شود

نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، سیروان، چرداول، ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی گفت: 3 دبستان در ملکشاهی احداث می‌شود.
3 دبستان در ملکشاهی احداث می‌شود

View more posts from this author