3 کشته در اثر انفجار گاز در اهواز

3 کشته در اثر انفجار گاز در اهواز
انفجار گاز در یک آپارتمان در اهواز 3 نفر را به کام مرگ کشاند.

3 کشته در اثر انفجار گاز در اهواز

انفجار گاز در یک آپارتمان در اهواز 3 نفر را به کام مرگ کشاند.
3 کشته در اثر انفجار گاز در اهواز

روزنامه ایران

View more posts from this author