346 نفر – دوره آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای ابهر ارائه شده است

346 نفر – دوره آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای ابهر ارائه شده است
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای فجر شهرستان ابهر گفت: در 5 ماهه سال جاری 346 نفر – دوره آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستان ابهر برگزار شد.

346 نفر – دوره آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای ابهر ارائه شده است

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای فجر شهرستان ابهر گفت: در 5 ماهه سال جاری 346 نفر – دوره آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستان ابهر برگزار شد.
346 نفر – دوره آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای ابهر ارائه شده است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author