350 روستای فارس آب‌رسانی می‌شود

350 روستای فارس آب‌رسانی می‌شود
استاندار فارس گفت: تاکنون به یک‌هزار و 50 روستا در این استان آب‌رسانی شده‌ و تا پایان سال جاری 350 روستای دیگر فارس نیز از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌شوند.

350 روستای فارس آب‌رسانی می‌شود

استاندار فارس گفت: تاکنون به یک‌هزار و 50 روستا در این استان آب‌رسانی شده‌ و تا پایان سال جاری 350 روستای دیگر فارس نیز از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌شوند.
350 روستای فارس آب‌رسانی می‌شود

دانلود آهنگ جدید

View more posts from this author