4 پروژه در شهرستان همدان به بهره‌برداری رسید

4 پروژه در شهرستان همدان به بهره‌برداری رسید
همزمان با آغاز هفته دولت، چهار پروژه با 3 میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری رسید.

4 پروژه در شهرستان همدان به بهره‌برداری رسید

همزمان با آغاز هفته دولت، چهار پروژه با 3 میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری رسید.
4 پروژه در شهرستان همدان به بهره‌برداری رسید

ورزشی

View more posts from this author