40 درصد تعهد شهرداری یزد به آموزش و پرورش تحقق یافته است

40 درصد تعهد شهرداری یزد به آموزش و پرورش تحقق یافته است
عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تعهدی که شهرداری یزد برای کمک به آموزش و پرورش داده بود، گفت: تاکنون 40 درصد تعهد شهرداری یزد به آموزش و پرورش محقق شده است.

40 درصد تعهد شهرداری یزد به آموزش و پرورش تحقق یافته است

عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تعهدی که شهرداری یزد برای کمک به آموزش و پرورش داده بود، گفت: تاکنون 40 درصد تعهد شهرداری یزد به آموزش و پرورش محقق شده است.
40 درصد تعهد شهرداری یزد به آموزش و پرورش تحقق یافته است

ابزار رسانه

View more posts from this author