40 هزار مهمان نوروزی به ایستگاه آخر اسکان فرهنگیان شهرستان‌های استان تهران رسیدند

40 هزار مهمان نوروزی به ایستگاه آخر اسکان فرهنگیان شهرستان‌های استان تهران رسیدند
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران مهم‌ترین ویژگی ستاد اسکان اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران را عدم وجود کلاس نوع «ج»به منظور تکریم مسافران نوروزی دانست.

40 هزار مهمان نوروزی به ایستگاه آخر اسکان فرهنگیان شهرستان‌های استان تهران رسیدند

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران مهم‌ترین ویژگی ستاد اسکان اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران را عدم وجود کلاس نوع «ج»به منظور تکریم مسافران نوروزی دانست.
40 هزار مهمان نوروزی به ایستگاه آخر اسکان فرهنگیان شهرستان‌های استان تهران رسیدند

فروش بک لینک

View more posts from this author