45 مبلغ به مهدی‌شهر اعزام شدند

45 مبلغ به مهدی‌شهر اعزام شدند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدی‌شهر گفت: ۴۵ مبلغ به مساجد شهری و روستایی به‌ ویژه مناطق گردشگری این شهرستان اعزام شدند.

45 مبلغ به مهدی‌شهر اعزام شدند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدی‌شهر گفت: ۴۵ مبلغ به مساجد شهری و روستایی به‌ ویژه مناطق گردشگری این شهرستان اعزام شدند.
45 مبلغ به مهدی‌شهر اعزام شدند

روزنامه ایران

View more posts from this author