5هزار بانوی خیر در امر مدرسه‌سازی مشارکت می‌کنند

5هزار بانوی خیر در امر مدرسه‌سازی مشارکت می‌کنند
رئیس ستاد بانوان خیر مدرسه‌‌ساز گفت: پنج هزار بانوی خیر در امر مدرسه‌سازی در سطح کشور مشارکت می‌کنند.

5هزار بانوی خیر در امر مدرسه‌سازی مشارکت می‌کنند

رئیس ستاد بانوان خیر مدرسه‌‌ساز گفت: پنج هزار بانوی خیر در امر مدرسه‌سازی در سطح کشور مشارکت می‌کنند.
5هزار بانوی خیر در امر مدرسه‌سازی مشارکت می‌کنند

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author