5 درصد مردم نطنز عضو انجمن هنرهای نمایشی هستند

5 درصد مردم نطنز عضو انجمن هنرهای نمایشی هستند
رئیس شورای اسلامی شهر نطنز از عضویت 5 درصد مردم این شهرستان در انجمن هنرهای نمایشی این شهر خبر داد.

5 درصد مردم نطنز عضو انجمن هنرهای نمایشی هستند

رئیس شورای اسلامی شهر نطنز از عضویت 5 درصد مردم این شهرستان در انجمن هنرهای نمایشی این شهر خبر داد.
5 درصد مردم نطنز عضو انجمن هنرهای نمایشی هستند

View more posts from this author