5 زندانی جرایم غیرعمد در استان مرکزی آزاد شدند

5 زندانی جرایم غیرعمد در استان مرکزی آزاد شدند
مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی گفت: همزمان با پنجم خرداد روز ملی نسیم مهر و حمایت از خانواده زندانیان 5 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد زندان‌های استان مرکزی با حمایت و کمک ستاد دیه از زندان آزاد و به آغوش خانواده و جامعه برگشتند.

5 زندانی جرایم غیرعمد در استان مرکزی آزاد شدند

مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی گفت: همزمان با پنجم خرداد روز ملی نسیم مهر و حمایت از خانواده زندانیان 5 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد زندان‌های استان مرکزی با حمایت و کمک ستاد دیه از زندان آزاد و به آغوش خانواده و جامعه برگشتند.
5 زندانی جرایم غیرعمد در استان مرکزی آزاد شدند

سپهر نیوز

View more posts from this author