5 هزار قزوینی عضو داوطلب هلال احمر هستند

5 هزار قزوینی عضو داوطلب هلال احمر هستند
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: 5 هزار نفر عضو داوطلب جمعیت هلال احمر این استان هستند.

5 هزار قزوینی عضو داوطلب هلال احمر هستند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: 5 هزار نفر عضو داوطلب جمعیت هلال احمر این استان هستند.
5 هزار قزوینی عضو داوطلب هلال احمر هستند

View more posts from this author