50 درصد از عملیات ثبت ورود تاریخی کاروان امام رضا(ع) به خرمشهر انجام شده است

50 درصد از عملیات ثبت ورود تاریخی کاروان امام رضا(ع) به خرمشهر انجام شده است
مسؤول نگارش ثبت ورود تاریخی کاروان امام رضا(ع) به خرمشهر گفت: 50 درصد از عملیات ثبت ورود تاریخی کاروان امام رضا(ع) به خرمشهر انجام شده است.

50 درصد از عملیات ثبت ورود تاریخی کاروان امام رضا(ع) به خرمشهر انجام شده است

مسؤول نگارش ثبت ورود تاریخی کاروان امام رضا(ع) به خرمشهر گفت: 50 درصد از عملیات ثبت ورود تاریخی کاروان امام رضا(ع) به خرمشهر انجام شده است.
50 درصد از عملیات ثبت ورود تاریخی کاروان امام رضا(ع) به خرمشهر انجام شده است

استخدام

View more posts from this author