53 درصد منابع اعتباری بودجه محقق نشد/ سیاست‌زدگی مشکل مدیریتی در مازندران

53 درصد منابع اعتباری بودجه محقق نشد/ سیاست‌زدگی مشکل مدیریتی در مازندران
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه شده است، گفت: 53 درصد از منابعی که مجلس شوای اسلامی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور تعریف کرده‌اند محقق نشده است.

53 درصد منابع اعتباری بودجه محقق نشد/ سیاست‌زدگی مشکل مدیریتی در مازندران

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه شده است، گفت: 53 درصد از منابعی که مجلس شوای اسلامی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور تعریف کرده‌اند محقق نشده است.
53 درصد منابع اعتباری بودجه محقق نشد/ سیاست‌زدگی مشکل مدیریتی در مازندران

نخبگان

View more posts from this author