53 پروژه نیمه تمام در اردبیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود

53 پروژه نیمه تمام در اردبیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل گفت: امسال قرار است 53 پروژه نیمه تمام از سوی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود.

53 پروژه نیمه تمام در اردبیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل گفت: امسال قرار است 53 پروژه نیمه تمام از سوی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود.
53 پروژه نیمه تمام در اردبیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود

مهارت برتر

View more posts from this author