65درصد جمعیت شادگان روستانشین است/ عدم اجرای مصوبات آب در شادگان

65درصد جمعیت شادگان روستانشین است/ عدم اجرای مصوبات آب در شادگان
فرماندار شادگان گفت: ماندگاری مردم در روستا یک مزیت است لذا باید تمام امکانات به کار گرفته شود تا این جمعیت در روستاها بماند و به حاشیه‌نشینی روی نیاورد.

65درصد جمعیت شادگان روستانشین است/ عدم اجرای مصوبات آب در شادگان

فرماندار شادگان گفت: ماندگاری مردم در روستا یک مزیت است لذا باید تمام امکانات به کار گرفته شود تا این جمعیت در روستاها بماند و به حاشیه‌نشینی روی نیاورد.
65درصد جمعیت شادگان روستانشین است/ عدم اجرای مصوبات آب در شادگان

View more posts from this author