650 میلیارد ریال اعتبار به پروژه باند دوم ایلام – صالح‌آباد اختصاص می‌یابد

650 میلیارد ریال اعتبار به پروژه باند دوم ایلام – صالح‌آباد اختصاص می‌یابد
معاون استاندار ایلام گفت: مقرر شده است 650 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع نفت به پروژه باند دوم ایلام – صالح‌آباد اختصاص یابد.

650 میلیارد ریال اعتبار به پروژه باند دوم ایلام – صالح‌آباد اختصاص می‌یابد

معاون استاندار ایلام گفت: مقرر شده است 650 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع نفت به پروژه باند دوم ایلام – صالح‌آباد اختصاص یابد.
650 میلیارد ریال اعتبار به پروژه باند دوم ایلام – صالح‌آباد اختصاص می‌یابد

فانتزی

View more posts from this author