700 انشعاب غیرمجاز را مسدود کرده‌ایم/ پیشرفت 70 درصدی 15 مجتمع آبرسانی در اردبیل

700 انشعاب غیرمجاز را مسدود کرده‌ایم/ پیشرفت 70 درصدی 15 مجتمع آبرسانی در اردبیل
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل گفت: طی یک سال گذشته موفق شدیم بیش از 700 انشعاب غیرمجاز آب روستایی را شناسایی و نسبت به مسدود کردن آنها اقدام کنیم.

700 انشعاب غیرمجاز را مسدود کرده‌ایم/ پیشرفت 70 درصدی 15 مجتمع آبرسانی در اردبیل

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل گفت: طی یک سال گذشته موفق شدیم بیش از 700 انشعاب غیرمجاز آب روستایی را شناسایی و نسبت به مسدود کردن آنها اقدام کنیم.
700 انشعاب غیرمجاز را مسدود کرده‌ایم/ پیشرفت 70 درصدی 15 مجتمع آبرسانی در اردبیل

گوشی موبایل

View more posts from this author