75 درصد متکدیان بروجرد معتاد هستند

75 درصد متکدیان بروجرد معتاد هستند
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بروجرد گفت: 75 درصد متکدیان این شهرستان اعتیاد به مواد مخدر دارند.

75 درصد متکدیان بروجرد معتاد هستند

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بروجرد گفت: 75 درصد متکدیان این شهرستان اعتیاد به مواد مخدر دارند.
75 درصد متکدیان بروجرد معتاد هستند

View more posts from this author