75 درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه در فرهنگ دارد

75 درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه در فرهنگ دارد
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: 75 درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی دارد که به راحتی می‌توانیم با بها دادن به حوزه فرهنگ این مشکلات و نارسایی‌ها را برطرف کنیم.

75 درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه در فرهنگ دارد

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: 75 درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی دارد که به راحتی می‌توانیم با بها دادن به حوزه فرهنگ این مشکلات و نارسایی‌ها را برطرف کنیم.
75 درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه در فرهنگ دارد

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author