7500 طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور در حال اجراست

7500 طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور در حال اجراست
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 7 هزار و 500 طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور با پیگیری و حمایت وزارت صنعت و معدن در حال اجراست.

7500 طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور در حال اجراست

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 7 هزار و 500 طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور با پیگیری و حمایت وزارت صنعت و معدن در حال اجراست.
7500 طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور در حال اجراست

روزنامه ایران

View more posts from this author