8 مرکز بوجاری تولید بذر غلات در همدان فعال است

8 مرکز بوجاری تولید بذر غلات در همدان فعال است
مدیر سازمان تعاون روستایی همدان گفت: هشت مرکز بوجاری تولید بذر غلات با ظرفیت 20 هزار تن در استان همدان در حال فعالیت هستند.

8 مرکز بوجاری تولید بذر غلات در همدان فعال است

مدیر سازمان تعاون روستایی همدان گفت: هشت مرکز بوجاری تولید بذر غلات با ظرفیت 20 هزار تن در استان همدان در حال فعالیت هستند.
8 مرکز بوجاری تولید بذر غلات در همدان فعال است

مرکز فیلم

View more posts from this author