90 درصد معابر شهر گنبکی ریگان خاکی است

90 درصد معابر شهر گنبکی ریگان خاکی است
شهردار گنبکی ریگان گفت: 90 درصد معابر شهر گنبکی خاکی است و این وضعیت مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.

90 درصد معابر شهر گنبکی ریگان خاکی است

شهردار گنبکی ریگان گفت: 90 درصد معابر شهر گنبکی خاکی است و این وضعیت مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.
90 درصد معابر شهر گنبکی ریگان خاکی است

عکس

View more posts from this author