توصیه به مسافران نوروزی

توصیه به مسافران نوروزی
ستاد هماهنگی خدمات سفر به مسافران نوروزی توصیه کرد پیش از آغاز سفر از وضعیت آب و هوایی مسیر و مقصد اطلاع کسب کنند.
۱۵:۰۶ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۹ اسفند


توصیه به مسافران نوروزی

ستاد هماهنگی خدمات سفر به مسافران نوروزی توصیه کرد پیش از آغاز سفر از وضعیت آب و هوایی مسیر و مقصد اطلاع کسب کنند.
۱۵:۰۶ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۹ اسفند


توصیه به مسافران نوروزی

شهر خبر

نخبگان

View more posts from this author